5 Niedziela Wielkiego Postu – 26 III 2023 r.

  1. Nabożeństwa pasyjne w tym tygodniu: Droga Krzyżowa w piątek o 1600 (bez Mszy Św.) i po wieczornej Mszy Św.
   Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę po Mszy Św. popołudniowej – ok. 1540.
   We wtorek po wieczornej Mszy Św. Nabożeństwo Różańcowe wg siedmiu boleści Matki Bożej.

  2. Do oznaczonej skarbony pod chórem zbieramy ofiary na dekoracje Grobu Pańskiego.

  3. Dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji szkolnych: Paniom z Caritasu, Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mycielewie, osobom, które przygotowały wypieki, Pani Izabeli prowadzącej śpiew.
   Oprócz ofiarowanych wypieków zakupiliśmy również słodycze i inne art. spożywcze. Zostały również zakupione cztery duże termosy z automatycznym nalewaniem, naczynia jednorazowe, środki higieniczne. Koszt ok. 1100 zł.

  4. W środę parafialny dzień pokutny – dzień sprawowania Sakramentu Pokuty.
   Okazja do spowiedzi: 1030-1200; 1530-1700, 1900-2000 (w tym czasie tylko dwóch kapłanów będzie spowiadać).

  5. W przyszłym tygodniu Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy Św.
   Przed Mszą św. o 1000 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Na tej Mszy Św. spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
   Na Mszy Św. o 1130 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych.

  6. W piątek przygotowanie dużych palm do dekoracji kościoła. Proszę o pomoc – zgodnie ze zwyczajem – rodziny kandydatów do Bierzmowania z Kl. VIII. Mogą również pomóc inne osoby.

  7. W piątek po Drodze Krzyżowej – ok. 1630 spotkanie dzieci, które chcą zaangażować się w chórek parafialny. Zajęcia prowadzić będzie p. Izabela Chiran.

  8. W sobotę po Mszy Św. o 1800 nabożeństwo różańcowe – I Sobota Miesiąca.

  9. Ostatni wywóz śmieci cmentarnych – ok. 1370 zł.

  10. Posługa sakramentalna w domach z racji pierwszego piątku oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w przyszłym tygodniu – 5 IV od godz. 900. Zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie.

  11. W piątek Droga Krzyżowa ulicami Szubina. Początek o 1900 w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli.

  12. Caritas Diecezji Bydgoskiej i Fundacja Biedronki ogłasza kolejny nabór do Programu „Na codzienne zakupy”.
   Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem, niedożywieniem, wykluczeniem społecznym.
   W Programie można brać udział maksymalnie 3 razy. (nie mogą zgłaszać się osoby, które uczestniczyły w tym programie już trzy razy).
   Warunki naboru:
   • średni miesięczny dochód netto w okresie grudzień 2022 r. - luty 2023 r. nie przekroczył 1500zł
   • osoba mieszkającą samotnie, średni miesięczny dochód netto w okresie grudzień 2022 r. – luty 2023 r. przekroczył 1500zł , jednak nie był wyższy niż 2500 zł , przy czym moje miesięczne obciążenia finansowe, stałe wydatki powodują, iż pozostają mi środki do życia w kwocie nie większej niż 800zł .
   • we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą lub osobami, a średni miesięczny dochód netto przypadający na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym w okresie grudzień 2022 r. – luty 2023 r, nie przekroczył 1250zł.
   • we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą/osobami, a średni miesięczny dochód netto przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym w okresie grudzień 2022 r - luty 2023 r przekroczył 1250zł jednak mieścił się w przedziale od 1250 netto do 2100zł , przy czym z uwagi na moje miesięczne, stałe wydatki, pozostają mi środki do życia w kwocie nie większej 700zł na osobę w gospodarstwie domowym
   • osoby niespełniające powyższych kryteriów dochodowych, ale znajdujące się w trudnej życiowo sytuacji wynikającej z: (opis sytuacji).
   Dochód netto oznacza kwotę tzw. „na rękę”.
   Należy przedłożyć dokument potwierdzający powyższe okoliczności.
   Przy wyliczeniu dochodu powinniśmy uwzględnić dochody ze wszystkich źródeł, w tym emerytury, renty, wynagrodzenia za pracę, stałe zasiłki z pomocy społecznej, dodatek pielęgnacyjny dla osób, które skończyły 75 lat i inne świadczenia, z wyjątkiem zasiłków jednorazowych, zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji („500+ dla seniora”)
   Podać informacje uzupełniające, dotyczące stałych, miesięcznych wydatków ponoszonych przez gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę.
   Formularze zgłoszeń można otrzymać w zakrystii lub biurze parafialnym.
   Ilość kart mogących być przyznanych naszej Parafii – 6 szt.

Separator

Ogłoszenia stałe:

 1. Osoba(y) organizujące uroczystości (Komunię, śluby, pogrzeby) zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób.

 2. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.

 3. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900. Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.

 4. Bierzmowanie – co dwa lata; przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach.

 5. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.

 6. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600.

 

Ozdobny szlaczek separujący treść.
Strona internetowa do użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bp. w Szaradowie.
Wszystkie dane osobowe znajdujące się na stronie umieszczone zostały na podstawie prawa lub zgody osób, których dane dotyczą.